Rolnictwo ekologiczne – cele, założenia, reguły

Rolnictwo ekologiczne jest to metoda gospodarzenia zmniejszająca zależność od nakładów zewnętrznych poprzez aktywizowanie biologicznych mechanizmów produkcyjnych w obrębie obejścia. Ekologiczne rolnictwo ogranicza radykalnie stosowanie środków wytworzonych względnie przetworzonych przemysłowo, nawet jeśli są to analogi substancji występujących w przyrodzie.

styl
Autor: Reynaers Polska
Źródło: Reynaers Polska
fitness club
Autor: Skagerak Denmark
Źródło: Skagerak Denmark
Założeniem owego systemu jest naśladowanie procesów zachodzących w przyrodniczych ekosystemach – zarówno jeżeli chodzi o aspekt jakościowy (typ wprowadzanych do obiegu substratów), jak także ilościowy (pułap nasilenia). Nie ma powszechnie wiążącej definicji ekologicznego rolnictwa, system tenże od początku (ok.1970) samodefiniuje się poprzez kryteria, czyli dozwolone środki i sposoby produkcji.
Szczegółowe wyznaczniki produkcyjne służą realizacji trzech podstawowych celów rolnictwa ekologicznego, będą to: utrzymanie dużego poziomu próchnicy warunkującej urodzajność ziemi, utrzymanie stabilności biologicznej w środowisku produkcji dzięki pielęgnowaniu bio-rozmaitości, samowystarczalność paszowo-nawozowa, zatem dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie wytwórczości roślinnej i zwierzęcej. W ekologicznym rolnictwie, w samoregulujących się cyklach naturalnych powstają płody rolne o wysokiej jakości biologicznej, porównywalnej z jakością surowców czerpiących z ekosystemów naturalnych.

Integralną częścią wyznaczników produkcji agrarnej jest konwersja na metodę ekologiczną, czyli konieczny okres stosowania wyznaczników w gospodarstwie przed przyznaniem eko-rolniczego statusu po raz pierwszy. Okres konwersji trwa z reguły dwa lata i ma przyczynić się do rozkładu pozostałości użytkowanych wcześniej środków agrochemicznych jak też sprzyjać osiąganiu stabilności ekologicznej . Wyznaczniki ekologicznego rolnictwa to nie jedynie wymogi tyczące się uprawy roślinek jak też chowu zwierzaków, system obejmuje też przetwórstwo surowców eko-rolniczych a także wytyczne znakowania towarów przeznaczonych do obrotu.

W ekologicznym rolnictwie przydać się może również opryskiwacz plecakowy, którym rozpryskiwać będziemy naturalne środki osłony roślin. W uprawie roślin nadrzędne znaczenie ma należycie przemyślany płodozmian o paroletniej rotacji, z udziałem roślinek motylkowatych.